Społeczne LO rozpocznie swą działalność 1 września 2020 roku.
Będzie to szkoła czteroletnia dla absolwentów klas 8. szkół podstawowych.

 

Klasy

Na rok szkolny 2020/21 nabór prowadzony jest do klas o profilach:

 • medyczno – przyrodniczym (rozszerzenie – biologia, chemia, matematyka)
 • politechnicznym (rozszerzenie – matematyka, fizyka, informatyka)
 • społeczno – prawniczym (rozszerzenie – język polski, historia, wos)

Wyboru profilu klasy oraz rozszerzeń uczniowie dokonują w 2 roku nauki. Możliwy będzie indywidualny wybór rozszerzeń. Klasa 1 obejmuje przedmioty nauczania ogólnego, przy czym nauka języków obcych prowadzona jest na poziomie rozszerzonym.

Każda klasa będzie liczyła od 12 do 18 uczniów.

Języki obce

W każdej z klas nauczanie języków obcych (angielskiego i niemieckiego) będzie prowadzone w zakresie rozszerzonym. Uczniowie podzieleni zostaną na kilkuosobowe grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

Uczniowie Społecznego LO będą mieli możliwość przygotowania się do państwowych egzaminów certyfikujących z nauczanych języków.

Nauka 

Codzienna nauka w LO to 7 – 8 godzin zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą mogli korzystać z wybranych przez siebie fakultetów, zająć pozalekcyjnych oraz konsultacji indywidualnych. Nauka urozmaicona zostanie innowacyjnymi metodami nauczania i najnowszymi technologiami. W procesie nauczania pomocna będzie też współpraca m.in. z uczelniami wyższymi. 

Szkoła planuje także organizację wycieczek krajowych i zagranicznych oraz wymian językowych. 

Rekrutacja

Przyjęcie do Społecznego LO wymaga złożenia stosownych dokumentów, dokonania opłaty za rozmowę kwalifikacyjną, uiszczenia bezzwrotnego „wpisowego” oraz rozmowy z komisją rekrutacyjną.

W procesie rekrutacji wymagane będzie:

 • karta zapisu do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (POBIERZ TUTAJ);
 • świadectwo ukończenia klasy VII;
 • zaświadczenie o ocenach półrocznych w klasie VIII

Po złożeniu wymaganych dokumentów, szkoła poinformuje zainteresowane osoby o terminie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją, w skład której wchodzi dwóch nauczycieli, psycholog lub pedagog szkoły. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest pozyskanie informacji o kandydacie, jego zainteresowaniach i osiągnięciach.

Rodzicie uczniów przyjętych do Społecznego LO po wpłaceniu „wpisowego” podpisują umowę o kształcenie ucznia.

Kandydaci przyjęci do Społecznego LO dostarczają we wskazanym niżej terminie:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia o tytule laureata lub finalisty konkursu kuratoryjnego;
 • 2 zdjęcia;
 • kartę zdrowia ucznia.

Dokumenty składamy w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szpitalnej 1A.

UWAGA!!! W okresie wakacyjnym sekretariat czynny w godzinach 10 – 12.

 

Ważne terminy

od 15.05.2020 r. do 14.08.2020 r. – składanie dokumentów przez kandydata;

od 15.05.2020 r. do 14.08.2020 r. – dokonanie wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną w wysokości 50 zł na konto szkoły;

od 17.08.2020 r. do 19.08.2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne z komisją;

21.08.2020 r. – ogłoszenie list przyjętych;

do 26.08.2020 r. – podpisanie umów o nauczanie przez rodziców kandydata;

do 26.08.2020 r. – uiszczenie „wpisowego” w wysokości 650 zł na konto szkoły;

do 26.08.2020 r. – uzupełnienie dokumentacji.

Nr rachunku na wpłatę za rozmowę kwalifikacyjną i opłatę wpisową: 

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

Zajęcia dodatkowe

W Społecznym LO utworzone zostaną zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami i oczekiwaniami uczniów. Będą to koła zainteresowań, jak również fakultety oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.  Dzięki nim uczniowie zdobędą i rozszerzą potrzebną wiedzę oraz przygotują się do egzaminu maturalnego bez konieczności uczestniczenia w dodatkowych korepetycjach.