W dniu 23 września 2020 o godzinie 15.00 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. Poniżej jego wyniki oraz protokół komisji.

wyniki

protokół

Prace w kategorii „malarstwo”:

Wiktoria Wójcik

Patrycja Czerw

Martyna Murzacz

Jagoda Kościelniak

Elena Wywiórka

Barbara Rebizant

Barbara Rak

Bartosz Wcisło

Anna Sowa

Agnieszka Anisiewicz

Prace w kategorii „rzeźba”:

Wiktor Krasowski

Pola Brzozowska

Aleksander Plapis

Milena Siekaczyńska

Milena Koślak

Marcel Kasprzak

Lena Uzarek

Jeremi Jargiło

Hanna Suwała

Blanka Kiełbińska

Joanna Skorupska

Aleksandra Tracz

Gratulujemy!!!

 

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs jest zaproszeniem skierowanym do uczniów kraśnickich szkół do plastycznych wypowiedzi na temat 24 Pułku Ułanów, który trwale wpisał się w historię i kulturę naszego miasta. Prace konkursowe powinny dotyczyć okresu powstania pułku czyli roku 1920. Uczestnicy konkursu niewątpliwie odkryją dla siebie jakąś cząstkę historii, a ich prace spopularyzują temat „naszych” ułanów wśród mieszkańców Kraśnika
(a może nawet podbiją Internet?) ?
Zatem …do dzieła!


Organizator
Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Kraśniku im. 24 Pułku Ułanów w ramach projektu „Ułani i kozacy- pogromcy bolszewizmu z Kraśnika. Pamięć pokoleń”. Projekt jest finansowany w ramach programu dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej” Biura Programu „Niepodległa”.

Cele:
• prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej hasłem programowym konkursu,
• zainteresowanie uczestników historią swojej „małej ojczyzny”
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
• poszukiwanie twórczych rozwiązań,
• promocja laureatów

Adresaci:
uczniowie kraśnickich szkół w wieku 6-18 lat


Zasady uczestnictwa:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w swojej kategorii wiekowej. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne. Maksymalna ilość prac plastycznych z placówki 10 szt( w każdej kategorii wiekowej)


Kategoria I dzieci w wieku 6-9 lat –wykonują pracę przestrzenną (rzeźbę ) pt ”Ułan na koniu”/ Może ona być wykonana z gliny samoutwardzalnej, plasteliny modeliny lub innej masy plastycznej umożliwiającej lepienie. Praca nie może być mniejsza niż 10 cm wysokości i dostarczona w stanie bez uszkodzeń ( najlepiej na jakieś podstawce np. z tektury )


Kategoria II dzieci i młodzież 10-14 lat „Scena z koszarowego życia ułanów”


Kategoria III młodzież w wieku 15-18 lat –portret Płk. Tadeusza Żółkiewskiego


W kat II i III prace powinny być wykonane dowolną techniką malarską, wielkość pracy minimum A3 (bez oprawy)
2. Prace mają być opatrzone wyłącznie godłem (słowo/ znak) i wiekiem uczestnika/uczestniczki
3. Wszelkie dane mają być umieszczone w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem ( czyli imię i nazwisko autora, wiek, klasa, tytuł pracy, telefon kontaktowy, e-mail , nazwa placówki/szkoły, dane opiekuna artystycznego oraz podpisany załącznik Nr 1- czyli zgoda i oświadczenie rodziców /opiekunów na udział w konkursie) Brak godła/danych lub podpisanych załączników eliminuje pracę z udziału w konkursie.


4. Prace należy dostarczyć na adres:
Społeczna Szkoła Podstawowa im.24 Pułku Ułanów
ul Szpitalna 1a, 23-204 Kraśnik
Tel 081 826-15-38 (osoba do kontaktu: p. Beata Ciastek beatc@wp.pl)


5. Termin nadsyłania prac: 18 września 2020( nie decyduje data stempla pocztowego)Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
6. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody /wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dokona kwalifikacji prac na wystawę.
7. Przy ocenie prac uwaga komisji konkursowej będzie zwrócona na:
• Ciekawe podejście do tematu konkursu (w kat II i III zgodność tłem historycznym)
• Sposób pokazania postaci
• Zgodność z regulaminem i kategorią wiekową
• Estetykę i sposób wykonania pracy


8. Po 25 września 2020 na stronie miasta, szkoły http://www.spoleczna-krasnik.pl/ oraz profilu 
https://www.facebook.com/szkolaspolecznakrasnik/ zostanie opublikowana lista osób nagrodzonych oraz wszelkie informacje odnośnie uroczystego finału konkursu.

9. Nie zwracamy prac konkursowych
10. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

załącznik1